Utility NavTop NavContentLeft NavSite SearchSite SearchSite Search
Meet our Emeritus faculty

Meet our Emeritus faculty

Sherry Buckberrough

Sherry Buckberrough

Professor Emerita

buckberro@hartford.edu
Read More


Mary Frey

Mary Frey

Professor Emerita

mfrey@hartford.edu
Read More


Gilles Giuntini

Gilles Giuntini

Professor Emeritus

giuntini@hartford.edu
Read More


Walter Hall

Walter Hall

Professor Emeritus

wahall@hartford.edu
Read More


Peter McLean

Peter McLean

Professor Emeritus

Read More


Dennis Nolan

Dennis Nolan

Professor Emeritus

Read More


Fred Wessel

Fred Wessel

Professor Emeritus

wessel@hartford.edu
Read More